Добре дошли
Съветът на българските аграрни организации (СБАО) е създаден с подкрепата на Комитета на професионалните организации от земеделието (COPA) и Конфедерацията на кооперативите от областта на земеделието (COGECA). Съветът е единствената професионална организация от областта на земеделието, която членува в европейските структури COPA и COGECA. Така се дава възможност за представяне и защита на интересите на българските земеделски производители пред европейските институции както и за активното им участие в международни проекти, семинари, конференции и достъп до актуална информация.

СБАО обединява на доброволен принцип дванадесет национални и браншови организации от областта на земеделието. Чрез представителството си в СБАО различните аграрни организации защитават общите интереси на земеделските производители на национално ниво и пред европейските институции.
Новини
Бяха проведени кръгла маса и изложение на екологична тематика в гр. Гoрна Оряховица СБАО участва в организацията и провеждането на кръгла маса на тема "Екология и бъдеще" и на изложение под надслов "Да запазим живота на планетата”. още
СБАО организира поредна конференция за ВЕИ СБАО проведе поредната си конференция относно производството и използването на биогорива и твърда растителна маса за отопление. Темата бе „УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”
Доклади изнесоха гости от Италия, Австрия, Германия, Словения. От българска страна участие взеха проф. Кирил Желязков /БСК/ и д-р Людмила Тодорова /СБАО/. Акцентира се на ВЕИ, предназначени за отопление – твърда растителна маса, биогаз, растителното олио като източник за производство на електрическа и топлинна енергия.

още
Актуално
На 14 юни ще се проведе семинар по безопастност на труда Съветът на българските аграрни организации съвместно с Българската стопанска камара и НЦООЗ организират обучение по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото в Република България законодателство. За членовете на БСК и Съвета на българските аграрни организации обучението е безплатно.  Конкретната цел на обучението е подпомагане и насърчаване на фирмите в приложението на съвременните превантивни подходи за осигуряване на здраве и безопасност при работа, базирани на оценката и управлението на риска и приложение на добра практика.
 
още
СБАО излезе със становище за мерки за подобряване на състоянието на млечния сектор
СТАНОВИЩЕ
за развитие на млечния сектор в България
още